• Raport obywatelski

  Podsumujmy razem debaty o oświacie

 • O wydarzeniu

  Cel spotkania

   

  Celem wydarzenia jest spotkanie się wszystkich środowisk tworzących szkołę - uczniów, rodziców, nauczycieli, naukowców, działaczy związków nauczycielskich oraz specjalistów z sektora NGO. Pragniemy - jako strona społeczna - zabrać głos w toczącej się od początku roku dyskusji na temat kierunków i charakteru zmian w polskiej edukacji. W lutym ogłoszono rozpoczęcie ogólnopolskiej debaty o oświacie "Uczeń-Rodzic-Nauczyciel. Dobra zmiana". Niestety strona społeczna nie została do tej debaty zaproszona. Nie znamy przebiegu zamkniętych debat w MEN, odbywających się w gronie Ekspertów Dobrej Zmiany. Tydzień przed ogłoszeniem projektu zmian dla polskiej edukacji, chcemy podsumować działania strony społecznej w jej kształtowaniu. Przedstawimy również nasze wnioski z toczących się od lutego br. debat. Nasze rekomendacje zostaną opracowane w formie raportu i przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

   

  Przebieg wydarzenia będzie można śledzić na żywo on - line.

  Miejsce i czas

   

  20 czerwca 2016 r. (poniedziałek)

  Godziny 13:00 - 17:00

   

  Związek Nauczycielstwa Polskiego

  ul Smulikowskiego 6/8

  00-389 Warszawa

  Adresaci

  Spotkanie adresowane jest do pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej, urzędników do spraw edukacji różnych szczebli, pracowników samorządów, naukowców związanych z edukacją, posłów z komisji sejmowych i senackich, pracowników uczelni pedagogicznych, pracowników organizacji pozarządowych, studentów kierunków pedagogicznych, kadry przedszkoli i szkół, rodziców oraz innych osób zainteresowanych tematem.

   

  Wydarzenie finansowane jest ze środków Fundacji im. Stefana  Batorego.

   

 • Regulamin

  I. Zasady ogólne

  1. Procedura organizacji przedstawienia „Obywatelskiego raportu o zmianach w edukacji” przedstawia się następująco:

  • informacja o wydarzeniu,
  • przyjmowanie zgłoszeń do udziału w wydarzeniu,
  • przedstawienie raportu w dniu 20 czerwca 2016 r.,
  • upublicznienie podsumowania z ogłoszenia raportu oraz materiałów przygotowanych w związku z raportem na stronie www.raportobywatelski.pl.

   

  2. Całość wydarzenia „Obywatelski raport o zmianach w edukacji” jest jawna. Wykluczone jest anonimowe zabieranie głosu.

   

  3. Wydarzenie „Obywatelski raport o zmianach w edukacji” jest rejestrowane i transmitowane za pomocą Internetu i innych środków masowego przekazu. Rejestracja w wydarzeniu jest tożsama ze zgodą na uczestnictwo w tej transmisji.

   

  4. W wydarzeniu mogą brać udział:

  • aktywni uczestnicy, czyli osoby fizyczne i przedstawiciele osób prawnych, o których mowa w punkcie 5 , którzy zabierają głos w trakcie wysłuchania,
  • zaproszeni przez organizatorów przedstawiciele organizacji pozarządowych i strony społecznej, monitorujących zmiany w systemie oświaty,
  • zainteresowani parlamentarzyści, przedstawiciele rządu i innych instytucji publicznych,
  • obserwatorzy, czyli biernie uczestniczące w wydarzeniu osoby fizyczne lub prawne,
  • przedstawiciele mediów, relacjonujący wydarzenie,
  • przedstawiciele organizatorów.

   

  5. Aktywnymi uczestnikami wydarzenia mogą być wszyscy zainteresowani, którzy zamierzają zabrać głos w trakcie wysłuchania, w tym:

  • osoby fizyczne,
  • wypowiadające się przez swych przedstawicieli osoby prawne, w tym w szczególności:

  - organizacje pozarządowe,

  - samorządy zawodowe, związki zawodowe,

  - organizacje pracodawców, izby gospodarcze,

  - związki samorządowe,

  - instytucje badawcze i eksperckie,

  - instytucje akademickie,

  - instytucje publiczne.

   

  6. W przypadku osób fizycznych, o których mowa w punkcie 4 i warunkiem uczestnictwa w roli obserwatorów w wydarzeniu jest:

  • przesłanie swojego zgłoszenia przez odpowiedni formularz na stronie w wyznaczonym przez organizatorów terminie, co jest równożnaczne z:

  - zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu wydarzenia,

  - udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji wydarzenia,

  - udzieleniem zgody na publikowanie i transmitowanie wizerunku w trakcie wydarzenia w internecie i innych środkach masowego przekazu,

  • otrzymanie od organizatora lub organizatorów maila z potwierdzeniem udziału w wydarzeniu.

   

  7. W przypadku osób fizycznych i prawnych, o których mowa w punkcie 5, warunkiem aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu jest:

  • przesłanie swojego zgłoszenia przez odpowiedni formularz na stronie www.raportobywatelski.pl w wyznaczonym przez organizatorów terminie, zawierającego tytuł wypowiedzi, co jest równożnaczne z:

  - zapoznaniem się i akceptacja Regulaminu wydarzenia,

  - udzieleniem zgody przez daną osobę fizyczną lub przedstawiciela osoby prawnej na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji wydarzenia,

  - udzieleniem zgody na publikowanie i transmitowanie wizerunku oraz wypowiedzi wygłoszonych w trakcie wydarzenia w internecie i innych środkach masowego przekazu,

  - zapoznaniem się z projektem aktu prawnego będącego przedmiotem wysłuchania,

  • otrzymanie od organizatora lub organizatorów maila z potwierdzeniem udziału w wydarzeniu.

   

  8. Osoby fizyczne lub prawne, o których mowa w punkcie 4b, otrzymują imienne zaproszenie od organizatora lub organizatorów. Ich lista jest umieszczana na stronie internetowej www.raportobywatelski.pl przed wysłuchaniemwydarzeniem.

   

  9. Jeśli łączna liczba osób chętnych do uczestnictwa w wydarzeniu (obserwatorów i uczestników aktywnych) przekroczy dostępny limit miejsc (zależny od wielkości pomieszczenia, w którym odbywa się wydarzenie), pierwszeństwo udziału mają osoby fizyczne lub prawne, które zgłosiły chęć swojego uczestnictwa w pierwszej kolejności.

  II. Przebieg wydarzenia „Obywatelski raport o zmianach w oświacie”

  10. Wydarzenie prowadzone jest przez co najmniej jednego moderatora, który czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu, a w szczególności: prowadzi listę mówców, udziela głosu, kontroluje czas wypowiedzi.

   

  11. Kolejność wypowiedzi w poszczególnych grupach, zwanych zgodnie z programem „wystąpieniami z sali” ustalana jest w drodze losowania bezpośrednio przed rozpoczęciem wydarzenia spośród osób obecnych w tym momencie, a w przypadku przybycia przedstawiciela danej osoby prawnej już po rozpoczęciu wydarzenia – dodatkowo w jego trakcie,

   

  12. Moderator wydarzenia udziela głosu według ustalonej w powyższy sposób kolejności wypowiedzi.

   

  13. Po udzieleniu głosu przez moderatora, uczestnik udaje się do wskazanego przez moderatora mikrofonu. Swoją wypowiedź rozpoczyna od podania imienia i nazwiska, a w przypadku uczestników reprezentujących osoby prawne – również nazwy danej osoby prawnej.

   

  14. Każdy uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z zabierania głosu.

   

  15. Uczestnicy nie mogą prowadzić polemiki z wypowiedziami innych uczestników ani poruszać kwestii wykraczających poza zagadnienia ściśle stanowiące przedmiot wydarzenia.

   

  16. W trakcie wydarzenia jego uczestnicy nie komentują i nie odnoszą się do wygłoszonych opinii.

   

  17. Każdy aktywny uczestnik wydarzenia z grona osób prawnych lub osób fizycznych, o których mowa w punkcie 5, ma do dyspozycji 5 minut na przedstawienie swojej opinii.

   

  18. Moderator ma prawo przerwać wypowiedź lub w skrajnych przypadkach odebrać głos, jeżeli mówca nie mówi na temat, który jest przedmiotem wydarzenia, prowadzi polemikę z innymi uczestnikami, wygłasza nieuprawnione sądy wartościujące, posługuje się argumentami ad personam, narusza zasady współżycia społecznego lub nie przestrzega regulaminu wydarzenia. Przyczyną odebrania głosu nie może być w żadnym wypadku to, czy występujący popierają czy krytykują przedstawiane w czasie wydarzenia fakty i dane.

   

  19. Moderator kontroluje czas wypowiedzi informując mówców o upływającym czasie i ostatecznie jego wyczerpaniu.

   

  20. Aby usprawnić przebieg wydarzenia organizatorzy w widocznym miejscu ustawiają planszę lub ekran informujący osoby zabierające głos i pozostałych uczestników o upływie czasu.

   

  21. Uczestnicy, którzy nie zdążą wypowiedzieć się w przedmiotowej sprawie bądź wypowiedzą się w sposób niepełny, mają prawo złożyć w formie pisemnej swoje opinie tuż po zakończeniu wydarzenia lub przekazać je do organizatorów w ciągu 7 dni, przesyłając je na adres: kontakt@raportobywatelski.pl.

   

  22 . Organizatorzy udostępnią na potrzeby uczestników sprzęt umożliwiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach prezentację slajdów w trakcie wypowiedzi. Ich wykorzystanie jest możliwe tylko pod warunkiem, że:

  • odpowiadają one ogólnie przyjętym formatom prezentacji,
  • liczba slajdów nie przekroczy 4,
  • odpowiedni plik zostanie przekazany organizatorom dla sprawdzenia technicznych możliwości jego użycia z odpowiednim wyprzedzeniem na wskazany przez organizatora (lub organizatorów) na adres kontakt@raportobywatelski.pl,
  • prezentujący (uczestnik wydarzenia) bierze na siebie odpowiedzialność za kwestie dotyczące praw do upublicznienia treści zawartych w prezentacji (np. praw autorskich).

  III. Podsumowanie wydarzenia i upublicznienie materiałów „Raportu obywatelskiego o zmianach w oświacie”

  23. W okresie do 7 dni roboczych organizatorzy upubliczniają na stronie internetowej www.raportobywatelski.pl podsumowanie z wydarzenia wraz ze wszystkimi materiałami mu towarzyszącymi. W miarę możliwości ogłasza także tę informację za pośrednictwem dostępnych środków masowego przekazu.

   

  24. Upublicznieniu na stronie www.raportobywatelski.pl podlegają:

  • wszystkie wypowiedzi aktywnych uczestników wydarzenia
  • lista osób fizycznych lub prawnych, które zgłosiły chęć aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu,
  • podsumowanie wydarzenia wraz z ewentualnymi opiniami lub opracowaniami.
 • Program

  13.00 - 13.15

  Powitanie i rozpoczęcie

  13.15 - 14.30

  I panel

  Obywatelskie podsumowanie zmian w systemie i organizacji edukacji

  1. Współpraca ze stroną społeczną - podsumowanie debat “Uczeń-Nauczyciel-Rodzic. Dobra zmiana” - Sławomir Broniarz, Związek Nauczycielstwa Polskiego (15 min)
  2. Monitoring prowadzenia konsultacji zmian w systemie edukacji -  Iga Kazimierczyk, Fundacja "Przestrzeń dla edukacji" (15 min)
  3. Wkład III sektora w polską edukację po 89 roku – Elżbieta Tołwińska - Królikowska, Federacja Inicjatyw Oświatowych (15 min)
  4. Edukacyjna polityka obywatelska - Zofia Grudzińska, Obywatele dla Edukacji (15 min)
  5. Wystąpienia z sali (4 wystąpienia, w sumie 20 min)

  14.30 - 15.45

  II panel

  Obecne i spodziewane konsekwencje wprowadzonych zmian

  1. Edukacja w badaniach - podstawowe dane - dr Michał Sitek, Instytut Badań Edukacyjnych (15 min)
  2. Edukacja przedszkolna - założenia i realizacja (m.in. podstawa programowa, konsekwencje zmian w ustawie sześciolatkowej, obowiązek przedszkolny) - Teresa  Ogrodzińska, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego (15 min)
  3. Edukacja szkolna - założenia i realizacja - dr Małgorzata Sieńczewska, Wydział Pedagogiczny Uniwerstetu Warszawskiego (15 min)
  4. Wystąpienia z sali (6 wystąpień, w sumie 30 min )

  15.45 - 16.15

  Przerwa

  16.15 - 17.00

  III panel

  Wolna runda - zbieramy rekomendacje dla MEN

 • Organizatorzy

  Obywatele dla Edukacji

  Obywatele dla Edukacji to ruch społeczny organizacji i osób działających na rzecz polskiej oświaty. To forum ponadpartyjnej debaty publicznej i współpracy wszystkich tych, którzy troszczą się o edukację, jej jakość i przyszłość. Nadrzędnym celem ruchu jest budowanie obywatelskiej polityki edukacyjnej w Polsce.

  Związek Nauczycielstwa Polskiego

  Organizacja zawodowa zrzeszająca nauczycieli i pracowników nauki szkół wszystkich szczebli, placówek wychowawczo-oświatowych i instytutów naukowo-badawczych.

  Fundacja "Przestrzeń dla edukacji"

  "Obserwujemy, pytamy, eksperymentujemy – nowości w edukacji nie powstają w próżni – dlatego kreujemy przestrzeń."

  Fundacja stawia sobie za cel poprawę jakości funkcjonowania edukacji, szczególnie na etapie żłobka, przedszkola i szkoły podstawowej. W swoich działaniach jest daleka od proponowania gotowych recept i rozwiązań – chce poznawać potrzeby i oczekiwania rodziców, dzieci i nauczycieli i wypracowywać nowe rozwiązania w ścisłej współpracy z tymi, których edukacja dotyczy w największym stopniu.

   

  Debata finansowana jest ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

   

 • Materiały

  Rekomendacje

  Rekomendacje

  opracowane na podstawie dokumentu

  Porozumienie dla Edukacji

  Opinie

  Opinie dotyczące zmian

  w podstawach programowych

  Kalendarium

  Kalendarium

  zmian prawnych, najważniejszych działań Ministerstwa Edukacji Narodowej i reakcji strony społecznej

  Raport z wysłuchania

  Raport z wysłuchania obywatelskiego dot. sześciolatków

  Raport z debat gwaizdzistych

  Wstępny raport z diagnozy zjawiska biurokracji w systemie edukacji

  Analiza treści debat „gwiaździstych”

  DIPy

  Zestawienie wniosków o dostęp do informacji publicznej

  prezentacje

  Prezentacje

  które pojawiły się podczas wydarzenia

  ankieta

  Ankieta dla Ekspertów Dobrej Zmiany

  Zapraszamy Ekspertów Dobrej Zmiany do wypełnienia ankiety

  Obywatelski raport dotyczacy konsultacji prowadzonych przez MEN

  w opracowaniu